Skip to main content

Privacy Policy Vitaal Authentiek

 Vitaal Authentiek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Vitaal Authentiek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Vitaal Authentiek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document. 

 Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten en verwijzers 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Vitaal Authentiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinden; 
 • Het leveren van zorg; 
 • Communicatie over de te leveren of geleverde zorg; 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • Het uitvoeren en administreren van de behandeling 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vitaal Authentiek persoonsgegevens van patiënten vragen waaronder begrepen maar niet beperkt tot: 

 • Naam 
 • Adres en woonplaats 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer (vaste lijn en/of mobiele telefoon) 
 • Geboortedatum 
 • Verzekeringsgegevens: naam verzekeraar en polisnummer 
 • Geslacht 
 • BSN 

Medische gegevens in het kader van verwijzingen die kunnen worden verstrekt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: 

 • • Reden van Verwijzing 
 • • Actuele medicatie 
 • Allergieën en intoleranties 
 • Contra-indicaties 
 • Onderzoeksuitslagen 
 • Familieanamnese 
 • Psychosociale anamnese 
 • Verslagen van specialisten over de patiënt, waarbij de soort medische gegevens gezien de individuele aard van de Verwijzingen per Betrokkene kunnen verschillen. 

Persoonsgegevens van de Verwijzer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: 

 • Naam 
 • Adres en woonplaats 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer (vaste lijn en/of mobiele telefoon) 
 • Geboortedatum 
 • AGB code en/of BIG registratienummer 
 • Geslacht (Categorieën van) Betrokkenen 
 • Patiënten 
 • (medewerkers van) de Verwijzer 

Uw persoonsgegevens worden door Vitaal Authentiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de wettelijk verplichte periode van 15 jaar (volgens WGBO) na opening van het dossier. 

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door Vitaal Authentiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Informatieverstrekking in de vorm van beantwoorden van vragen (telefonisch en/of per mail) 
 • Het inplannen van een intakegesprek 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • Het vrijwillig invullen van het contactformulier op de website door geïnteresseerde 
 • en/of per mail contact opnemen door geïnteresseerde 
 • en/of het telefonisch contact opnemen door geïnteresseerde 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vitaal Authentiek de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres. 
 • Naam van de zorgverzekeraar van patiënt. 

Uw persoonsgegevens worden door Vitaal Authentiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als geïnteresseerde. 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • Het verzorgen van de internetomgeving Vitaal Authentiek 
 • Het verzorgen van het EPD Vitaal Authentiek 
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie Vitaal Authentiek 
 • Het ontvangen en opslaan van documenten met Gmail en Google Drive (Gsuite) 
 • Het gebruik van google analytics; hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en gegevens delen is uitgeschakeld. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat een instantie als het UWV informatie opvraagt omtrent eventuele re-integratie. In een dergelijk geval delen wij uw gegevens alleen indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn

Vitaal Authentiek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • Alle personen die namens Vitaal Authentiek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden 

wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. 

Contactgegevens

Mahran van Stiphout – Merks Iepehoutstraat 22 5706 XE Helmond info@vitaal-authentiek.nl